MooiThuis_logo_tagline

Publiek-private project-
ontwikkeling

Ondanks dat gemeentes heel hard werken om het beoogde bouwvolume te realiseren, loopt men toch tegen de nodige obstakels aan. Behalve de factor tijd – een bouwplan realiseren van nul tot oplevering duurt vaak 5-10 jaar – is er ook een behoorlijke scheefgroei ontstaan door de mismatch tussen vraag en aanbod. Onder andere door het ontbreken van compacte levensloopbestendige woningen voor ouderen, is er een beperkte doorstroming op de woningmarkt.

Bouwvolume realiseren

Mismatch tussen vraag en aanbod oplossen

Zeker waar in volume gebouwd wordt door grote projectontwikkelaars, is er te weinig aandacht voor woningen voor starters, levensloopbestendige woningen voor ouderen en betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Daar waar grote projectontwikkelaars vooral in grote aantallen willen bouwen en een optimaal rendement willen behalen, is MooiThuis onderscheidend in de markt. 

Slim inzetten op passende woningen

MooiThuis richt zich juist specifiek op kleinschalige bijzondere woonprojecten in Noord Nederland. Waar starters, ouderen en jonge gezinnen een passende en betaalbare woning kunnen bemachtigen. Door toepassing van vernieuwende architectuur kan MooiThuis deze doelgroepen een kwalitatief hoogwaardige woning bieden tegen een betaalbare prijs zonder in te boeten op ruimte of comfort.

Mogelijk nog belangrijker is de speciale aandacht van MooiThuis voor de sociaal-maatschappelijke context en de inbedding in de omgeving. Zo kunnen we woongemeenschappen voor ouderen ontwikkelen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte die bijdraagt aan sociale interactie en daarmee aan de fysieke en mentale gezondheid van haar bewoners.

Maar ook biedt onze architectonisch vernieuwing kansen voor gemêleerd wonen van jongeren, ouderen en gezinnen, waarbij ook speciale aandacht is voor sociale interactie door het delen van gezamenlijk voorzieningen.

Publiek-Private Ontwikkeling. En het Didam arrest dan?

Ja dat klopt, het Didam arrest maakt duidelijk dat een gemeente niet vrij is haar bezittingen te verkopen en daardoor te conflicteren met het gelijkheidsbeginsel. Er is inderdaad vaak een verplichting tot mededingingsruimte die leidt tot een selectieprocedure.

Hoe kunnen we nu vanuit dit arrest goede regels formuleren? 

Goede regels zijn regels waarmee de kansen komen te liggen bij de mensen die dat nodig hebben, de mensen die een woning zoeken. Die personen hebben baat bij snelle, definitieve zekerheid over grondverkopen, zodat dit geen vertraging in de ontwikkeling veroorzaakt. Laat de regels zich daarop focussen en niet op de ontwikkelaars of de overheden. Dat zijn slechts schakels in een keten die ertoe moeten leiden dat iedereen in Nederland een passende woning krijgt.

Naar aanleiding van het Didam arrest is in november 2022 een handreiking verschenen waaraan is meegewerkt door BZK, NEPROM, VNG en VvG.

In deze handreiking wordt de strekking van het Didam arrest beschreven en ook een uitwerking gegeven van het verkopen van grond door gemeentes aan marktpartijen en private personen, die niet conflicteert met het Didam Arrest. Na het ingaan van het Didam arrest zijn er inmiddels diverse procedures geweest, waaruit jurisprudentie is ontstaan. Deze jurisprudentie heeft niet geleid tot het vervallen van de opties die in de handreiking van november 2022 zijn beschreven.

Samengevat, het Didam-arrest hoeft geen blokkade te vormen voor gemeentes die met hun woonbeleid willen aansluiten bij de objectiveerbare actuele en soms zelfs acute woonbehoefte uit de eigen gemeenschap. MooiThuis biedt zich aan als partner om juist die woningen te helpen ontwikkelen waarmee de druk op de gemeentelijke woningbehoefte het meest effectief verlaagd kan worden. Transparant, architectonisch vernieuwend, contextueel, betaalbaar en gericht op sociaal-maatschappelijke inbedding.

Publiek-private samenwerking tussen gemeentes en MooiThuis

Bij de meeste gemeentes is de aandacht voor geschikte woningen voor de genoemde doelgroepen een speerpunt. Daarom nodigt MooiThuis gemeentes uit om samen actief op zoek te gaan naar passende locaties binnen haar gemeente voor het oplossen van de hiaten in het woningaanbod.

Niet alleen lossen we zo de mismatch tussen vraag en aanbod op, ook leveren we een belangrijke bijdrage aan de sociaal-maatschappelijk inbedding zowel binnen het project als met de directe omgeving. En betere sociale inbedding verlaagt de druk op zorg en WMO.

Neem contact met ons op voor een kennismaking en oriëntatie op de kansen en mogelijkheden.